سیلندر 45 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 3.5میلی متر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 108لیتر
وزن سيلندر
وزن سيلندر با متعلقات 43.5 کیلوگرم