سیلندر لیفتراکی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 3
فشارکاری (طراحی) 17/5کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 45 لیتر
وزن سيلندر 23
وزن سيلندر با متعلقات 23/700