سیلندر 11 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 3 میلی متر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 26لیتر
وزن سيلندر
وزن سيلندر با متعلقات 14.100 کیلوگرم