تاسیس شرکت همایون گاز هرات

تاسیس شرکت همایون گاز هرات به منظور افزایش تولید و گستردگی محصول این شرکت در کشورهای دیگر