مسابقات سپک تاکرا

به گزارش انجمن سپک تاکرای ایران، رقابتهای سپک تاکرای قهرمانی بانوان در استان مرکزی در تاریخ 21 بهمن 1395 پیگیری شد که تیم سپک تاکرای زیر 18 سال شهرکرد به مقام سوم با تهران رسید .